Małżeństwo

Informacja dla osób zamierzających zawrzeć sakrament małżeństwa

(Kan. 1115) Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, w której jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie. Ze słusznych racji narzeczonych, za niezbędną zgodą własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej.

Narzeczonych zapraszamy do kancelarii parafialnej nie później niż 8 tygodni przed datą ślubu. Przynoszą oni ze sobą:

  • Dowody osobiste
  • Świadectwo chrztu do ślubu kościelnego wydane nie wcześniej niż 3 mies. przed datą ślubu wraz z adnotacją o bierzmowaniu,
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego oraz poświadczenie z poradni dla narzeczonych o odbytych spotkaniach
  • Ostatnie świadectwo z nauki religii,
  • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, stanowiącym podstawę do ślubu konkordatowego (pobrane nie wcześniej niż 3 mies. przed datą ślubu),
  • Zgoda własnego proboszcza, jeżeli narzeczeni mieszkają poza parafią planowanego ślubu (wystarczy z jednej strony),
  • W przypadku wdowca lub wdowy należy przedstawić, jako dowód śmierci współmałżonka Akt zgonu z USC lub świadectwo zgonu z parafii pogrzebu,
  • W przypadku osób cywilnie związanych i rozwiedzionych, należy przedstawić Wyrok Sądu.